3.6. Series Slicing

3.6.1. Numeric Index

import pandas as pd

s = pd.Series([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0])

s
# 0  1.0
# 1  2.0
# 2  3.0
# 3  4.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[:2]
# 0  1.0
# 1  2.0
# dtype: float64

s[2:]
# 2  3.0
# 3  4.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[1:-2]
# 1  2.0
# 2  3.0
# dtype: float64

s[::2]
# 0  1.0
# 2  3.0
# 4  5.0
# dtype: float64

s[1::2]
# 1  2.0
# 3  4.0
# dtype: float64

3.6.2. String Index

 • Using string index upper and lower bound are inclusive!

 • String indexes has also numeric index underneath

import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s['a':'d']
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# dtype: float64

s['a':'d':2]
# a  1.0
# c  3.0
# dtype: float64

s['a':'d':'b']
# Traceback (most recent call last):
# TypeError: '>=' not supported between instances of 'str' and 'int'

s['d':'a']
# Series([], dtype: float64)
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

s
# a  1.0
# b  2.0
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[:2]
# a  1.0
# b  2.0
# dtype: float64

s[2:]
# c  3.0
# d  4.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[1:-2]
# b  2.0
# c  3.0
# dtype: float64

s[::2]
# a  1.0
# c  3.0
# e  5.0
# dtype: float64

s[1::2]
# b  2.0
# d  4.0
# dtype: float64
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = ['aaa', 'bbb', 'ccc', 'ddd', 'eee'])

s
# aaa  1.0
# bbb  2.0
# ccc  3.0
# ddd  4.0
# eee  5.0
# dtype: float64

s['a':'b']
# aaa  1.0
# dtype: float64

s['a':'c']
# aaa  1.0
# bbb  2.0
# dtype: float64

3.6.3. Date Index

import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01-02':'2000-01-04']
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1999-12-30':'2000-01-04':2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s['1999-12-30':'2000-01-04':-1]
# Series([], Freq: -1D, dtype: float64)

s['2000-01-04':'1999-12-30':-1]
# 2000-01-03  5.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-01  3.0
# 1999-12-31  2.0
# 1999-12-30  1.0
# Freq: -1D, dtype: float64

s[:'1999']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000':]
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'1999-12']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01':]
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'2000-01-02']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01-02':]
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1999-12':'1999-12']
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# Freq: D, dtype: float64

s['2000-01':'2000-01-05']
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:'2000-01-05':2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-03  5.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s[:'2000-01-03':-1]
# 2000-01-03  5.0
# Freq: -1D, dtype: float64
import pandas as pd

s = pd.Series(
  data = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
  index = pd.date_range('1999-12-30', periods=5))

s
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-03  5.0

s[1:3]
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:3]
# 1999-12-30  1.0
# 1999-12-31  2.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: D, dtype: float64

s[:3:2]
# 1999-12-30  1.0
# 2000-01-01  3.0
# Freq: 2D, dtype: float64

s[::-1]
# 2000-01-03  5.0
# 2000-01-02  4.0
# 2000-01-01  3.0
# 1999-12-31  2.0
# 1999-12-30  1.0
# Freq: -1D, dtype: float64

3.6.4. Assignments

Code 3.62. Solution
"""
* Assignment: Series Slice Datetime
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Set random seed to zero
  2. Create `s: pd.Series` with 100 random numbers from standard distribution
  3. Series Index are following dates since 2000
  4. Define `result: pd.Series` with values for dates between 2000-02-14 and end of February 2000
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ustaw ziarno losowości na zero
  2. Stwórz `s: pd.Series` z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego
  3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku
  4. Zdefiniuj `result: pd.Series` z wartościami pomiędzy datami od 2000-02-14 do końca lutego 2000
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `np.random.randn()`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> type(result) is pd.Series
  True
  >>> pd.set_option('display.width', 500)
  >>> pd.set_option('display.max_columns', 10)
  >>> pd.set_option('display.max_rows', 10)
  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  2000-02-14  -0.509652
  2000-02-15  -0.438074
  2000-02-16  -1.252795
  2000-02-17  0.777490
  2000-02-18  -1.613898
          ...
  2000-02-25  0.428332
  2000-02-26  0.066517
  2000-02-27  0.302472
  2000-02-28  -0.634322
  2000-02-29  -0.362741
  Freq: D, Length: 16, dtype: float64
"""

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

NUMBER = 100

result = ...

Code 3.63. Solution
"""
* Assignment: Slicing Slice Str
* Complexity: easy
* Lines of code: 10 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Create `pd.Series` with 26 random integers in range `[10, 100)`
  2. Name indexes like letters from ASCII alphabet (`ASCII_LOWERCASE: str`)
  3. Find middle letter of alphabet
  4. Slice from series 3 elements up and down from middle
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz `pd.Series` z 26 losowymi liczbami całkowitymi z przedziału `<10; 100)`
  2. Nazwij indeksy jak kolejne litery alfabetu ASCII (`ASCII_LOWERCASE: str`)
  3. Znajdź środkową literę alfabetu
  4. Wytnij z serii po 3 elementy w górę i w dół od wyszukanego środka
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `np.random.randint(..., ..., size=...)`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> type(result) is pd.Series
  True
  >>> result
  j  97
  k  80
  l  98
  m  98
  n  22
  o  68
  p  75
  dtype: int64
"""

from statistics import median_low
import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)


ASCII_LOWERCASE = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'

result = ...